Engelske

Dansk
Fra Untis 2017 er der ikke længere selvstændige lande-versioner. I stedet er der én version af Untis, hvor sproget kan tilpasses til den enkelte bruger.
Når Untis installeres, vil sproget automatisk blive indstillet til systemsproget på computeren. Ønsker du at ændre det valgte sprog i Untis, kan det gøres under fanebladet Start –> Indstillinger –> Indstillinger –> Skoledata –> Alment.

F1-hjælpeteksterne bliver installeret lokalt på din computer med den engelske oversættelse. Arbejder du offline, er hjælpeteksterne på engelsk. Er du online, er de fleste F1-hjælpetekster oversat til det sprog, der er valgt i Untis.

English
From version Untis 2017 there are no longer independent country versions. Instead, there is one version of Untis where the language can be adapted to the individual user.
When Untis is installed, the language will automatically be set to the system language of the computer. If you want to change the selected language in Untis, it can be done under the tab Start -> Settings -> Settings -> School Data -> General.

F1-help texts will be installed locally on your computer with the English translation. Do you work offline, help texts are in English. Are you online, most F1-help texts would be translated into the language selected in Untis.

Untis 2017
WebUntis 2017

Masterdata
Lessons
Manual Scheduling
Timetable Display
User Tips
Optimisation
Untis Express
Cover Planning
Department Timetable
Info Timetable
Calendar Module
Multiuser Untis
Course Scheduling
Multiweek Timetable
Break Time Supervision
Lesson Planning